Red Purple Black

Doç. Dr. Selahattin Yıldırım-Hadîs Araşt. Projesi

OSMANLI HADİS ARAŞTIRMALARI PROJESİ

Bismillahirranmanirrahim...

Övgülerin en iyisine lâyık olan Yüce Allah'a sonsuz hamd ü senalar...
Evrensel mesajı sayesinde gönüllerimizi aydınlatan Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafâ 'ya, onun âl ve ashâbına sonsuz salât ü selâmlar...
                                                                                                                                                                           Osmanlı Hadis Araştırmaları Projesi adına
                                                                                                                                                                                        Doç. Dr. Selahattin YILDIRIM
 
Karanlıkta Kalmış Aydınlık Dönem -2
Temel İslâmî bilimler olan tefsir, hadis, kelâm, fıkıh gibi dinî ilimler açısından ise, Osmanlı dönemini, büsbütün karanlık dönem olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla, özellikle Osmanlı dönemi Anadolu, bütün yönleri ile keşfedilmeyi bekleyen bir "karanlık tarih" gibidir. Kanaatimizce, İslâm tarihinin bu dönemi, yapılacak çok yönlü araştırmalardan hareketle, Osmanlı ilmî geleneği dikkate alınarak yeniden yazılmalıdır.
İlmî tetkikler bakımından bu denli boşlukların bulunduğu dönem hakkında pek çok çevrelerce, Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye'nin hakimiyeti döneminde, büyük ölçüde fetihlerle meşgul olunması sebebiyle, Özellikle Anadolu'da, ilmî konuları ele almaya fırsat bulunamadığı şeklinde, son derece sathî ve ilmîlikten uzak bir gerekçe ileri sürülmektedir.
İslâm kültürünün ocağı Doğu toplumlarının durumu böyle iken/Bazı Batı üniversitelerinin bünyesinde kurulan Osmanlı Araştırmaları kürsüleri de, ancak siyasî târihe dair etütlere önem vermiştir.
Karanlıkta Kalmış Aydınlık Dönem -3
Dolayısıyla, söz konusu dönem hakkında yapılacak her araştırma ve neşir orijinal olacaktır. Ne var ki bu araştırmaların, önyargı ve aşırılıklardan uzak; vesika, yazma ve belgelere dayalı, mûtedil bir tarzda Osmanlı ilmî mirasını gün yüzüne çıkarıcı nitelikte yürütülmesi zarureti vardır.
Bu çerçevede, dînî ilimlerin en önemlilerinden olan hadis ilimleri ve çalışmaları konusunda da, Anadolu bütünü ile karanlık kalmış, söz konusu dönemde Anadolu'da hadis ilmine önem verilmediği, Osmanlı ulemâsı içerisinde hadis ilimlerindeki başarısıyla öne çıkmış âlimin bulunmadığı gibi bir kanaat yaygınlaşmıştır.
Geçmişten Bugüne Bir Işık... -1
Osmanlı Hadis Araştırmaları Projesi de, esas itibariyle, Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye döneminde Anadolu topraklarında hadis ilmi alanında hazırlanmış eserler, hadis ilmine hizmeti dokunmuş ilim adamları ve bu gayeye yönelik tesis edilmiş kurumlar hakkında araştırmalar yapmak, yaptırmak, projeler hazırlamak, proje tekliflerini yürütmek ve bunları; seminerler hazırlamak ve yayımlamak sureti ile ilim çevrelerinin istifadesine sunarak, geçmişten geleceğe projeksiyonlar yapmak düşüncesi etrafında şekillenmiştir.
Geçmişinin temelleri üzerinde yükselmeyen bir kültürün, sağlam ve kalıcı bir gelecek inşa etmesi beklenemez. Buradan hareketle, günümüz müslümanlan olan bizlerin de, Osmanlı Devleti'nin maddî ve manevî alandaki kültürel mirasını keşfetmeden sağlıklı bir toplumsal kimliğe sahip olmamız imkânsızdır.
Geçmişten Bugüne Bir Işık... -2
İslâm dünyası ve insanlık için Osmanlı dönemi, maddî ve manevî mirası araştırılıp dersler çıkarılması açısından çok önemli sahneler, eserler ve ibret levhaları ihtiva etmektedir. Bu anlamda sözü edilen dönem, araştırmacılar için aynı zamanda tükenmez bir hazine niteliğindedir.
Osmanlı Devleti'nin bu kadar uzun süre ayakta kalmasını sağlayan, hiç şüphesiz, devlet düşüncesini üzerine bina ettiği temeller ile doğrudan alakalıdır. Bu temellerin en başında Allah'ın kelimesini en yüce noktalara ulaştırma düşüncesi gelir. Dolayısıyla devletin esasını Kur'an ve Sünnet temelli bir düşünceden aldığı, herkesçe bilinen bir hakikattir. Bu anlamda, dinî hizmetlerin teminatı olan ilim merkezleri Dârülkurrâ ve Dârülhadîs'ler devlet nezdinde en büyük payeye sahip olmuşlardır.
Geçmişten Bugüne Bir Işık... -3
Tarih sahnesindeki bu boşluğun farkına varılmasının ardından, bizler, şimdilik hadis çalışmaları çerçevesinde, bu kanaatin doğruluğunun ya da yanlışlığının tespiti için ciddî tetkiklerin yapılması gerektiğinden hareketle, Osmanlı Hadis Araştırmaları Projesi adı altında bir proje çerçevesinde daha geniş araştırmalar yapıp yayınlamayı plânladık.
Esasen küçük bir beylikten başlayan Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye'nin serüveni, üç büyük kıtada yaşayan yirmiyi aşkın farklı milleti, ilâhî kaynaklı üç büyük din başta olmak üzere farklı inanışları çok kültürlü bir ortamda altı yüz yılı aşkın bir süre aynı potada eritmeyi başaran bir noktaya ulaşmıştır. Saadet Asrı'ndan sonra İslâm tarihinin en ihtişamlı safhası bu dönemde yaşanmıştır. Hiç şüphesiz bu gelişme ve kucaklaşmanın ardında dinî ilimlere ve özellikle hadis ilimlerine verilen önemin katkısı büyüktür.
Geçmişten Bugüne Bir Işık... -4
Bu çerçevede Osmanlı Hadis Araştırmaları adı altındaki projemiz ana hatlarıyla dört ayrı bölümde yürütülmektedir:
Osmanlı dönemi muhaddisleri ve hadis ilimlerine dair eserleri,
Osmanlı dönemi dârülhadisleri ve müderrisleri,
Osmanlı döneminde camilerde hadis eğitimi ve Osmanlı vâizleri,
Osmanlı âlimlerince hazırlanmış eserlerin neşri ve Türkçe'ye kazandırılması.
Osmanlı Hadis Araştırmaları projesi dâhilinde, bu alanlarda hazırlanan eserler ve araştırma sonuçları, proje ürünlerini yayımlamak gayesiyle kurulan Darulhadis adını verdiğimiz yayınevimiz ve www.darulhadis.com , www.darulhadis.net , www.darulhadis.org adreslerindeki web sayfamız vasıtasıyla, bir düzen içerisinde siz okuyucularımıza arz edilecektir.
Geçmişten Bugüne Bir Işık... -5
Çalışmalar şu araştırma serileri içerisinde yayımlanacaktır:
Temel Kaynak Tetkikleri Serisi
Ulemâ-Devlet Ricali İlişkileri Serisi
Hadis Eğitimi ve Müesseseleri Serisi
Kırk Hadis Tetkikleri Serisi
Hadisleri Anlama Gayretleri Serisi
Tek Hadis Yorumculuğu Serisi
Hadis Çalışmalarına Dayalı Tetkikler Serisi
Sınırlı imkânlar çerçevesinde, kütüphanelerden istifadenin son derece güç olduğu bir zamanda, büyük sıkıntılarla yürütmeye çalıştığımız projemizin asıl gayelerinden birisi de, öncelikle temel İslâmî ilimler olmak üzere, Osmanlı Dönemi İlim Geleneği konusunda yapılacak her türlü gayretli teşebbüse öncülük etmektir.
Projemiz ile ilgili olarak yapılacak bütün ilmî, fikrî ve maddî destekleriniz, Osmanlı dönemi Anadolu ilim geleneği konusunda karanlık kalmış noktalara bir ışık da sizin yakmanız anlamına gelecektir.
Gayret bizden, başarıyı ihsan etmek Allah Teâlâ'dandır.

casus telefon
casus teleon
casus telefon